Усны нөөц тогтоох


“Монгол-Ус” Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь Усны нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх, усны хайгуул судалгаа явуулах, улсын төсвийн хөрөнгөөр судалж тогтоосон газрын доорх усны ордуудыг боломжит нөөцийн хэмжээнд ашиглуулах, цооног өрөмдөх, сэргээн засварлах, тоноглох, усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барих, усны аудит хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага юм.

Манайх дараах үйлдвэрлэлийн ажлыг явуулах тусгай эрхтэй болно.

  1. Цооног өрөмдөх, сэргээн засварлах, тоноглох
  2. Усны хайгуул, судалгаа явуулах
  3. Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
  4. Усны барилга, байгууламж барих, сэргээн засварлах, шинэчлэх

 

Мэдээллийг хуваалцах